петак, 09. јануар 2009.


slika4
slika 3
slika 2
slika 1Goran Tasić Razvoj ljudske aure


Razvoj ljudske aure
Razvoj Aure


Za posetioce ove prezentacije predstavljam uvodni deo moje knjige koji predstavlja kratak pregled onog o čemu knjiga govori.
Predgovor autora

Na početku mog teoretskog istraživanja (tada još uvek nisam znao da je to bio početak istrazivanja) čitao sam puno knjiga koje su na različite načine obrađivale fenomene koji proističu iz ljudske aure. Obilje napisane literature i šarenilo u pristupu istim temama u ovoj oblasti često je samo stvaralo konfuziju u mojim nastojanjima racionalnog shvatanja razvojnih procesa u ljudskom energetskom telu. Tek sam praktičnim radom u svakoj oblasti koja je u ovoj knjizi obrađena i uz svakodnevno prisustvo ekstrasensa uspeo da delimično složim komplikovani mozaik koga čini ukupno razumevanje procesa u našem energetskom telu.

Brzo se ispostavilo da je pisani materijal koji je pratio moja praktična istraživanja dovoljan za pisanje knjige, što naravno u početnim planovima nije uzimano kao moguća opcija u tada projektovanom radu. U toku istraživanja stalno se potvrđivalo, kroz čitanje dela drugih autora a i praktično, da su rezultati istraživanja stalno prevazilazili ono što sam na početku o svom doprinosu na polju razumevanja fenomena vezanih za bioenergiju mogao da pretpostavim.

Neprocenjivu pomoć u istraživanju fenomena vezanih za rast i razvoj aure, bez sumnje, dali su eksrasensi sa kojima sam radio i bez kojih rezultati istraživanja koji su u ovoj knjizi prezentovani ne bi bili ostvarivi. Napominjem da je bilo potrebno uložiti puno zajedničkog napora i hrabrosti u prihvatanju neobičnih fenomena i pojava koje su sve vreme pratila naša zajednička istraživanja.

Jedna od najvažnijih karakteristika aure jeste, svakako, njen dinamičan i brz razvoj. Brze promene koje se odigravaju na samoj strukturi aure imaju odraza i na promenu efekata koji proizvodi određena struktura u transmisiji bioenergije. Tu se prvenstveno misli na zračenje bioplazme i na “kvalitetne” karakteristike bioenergije koja se zrači. Može se skoro sa sigurnošću reći da svaka nova struktura aure ima sasvim specifičan uticaj na druge aure. Taj uticaj je posebno ispoljen u trenucima kada aura ima izraženo jak globalni bioenergetski potencijal. Ispitivanje tih uticaja verovatno će biti predmet budućih detaljnih istraživanja na polju bioenergije.

Ispitivanjem aura ljudi koji su se bavili na nestručan način jogom ili nekom od brojnih tehnika meditacije, ekstrasens je, na žalost, otkrio da mnogi od njih nisu uspešno razvili svoju auru. Razlog zašto dolazi do čestih grešaka u razvoju aure leži u činjenici da su često različite tehnike, koje su prezentovane u literaturi, izvučene iz konteksta i ukupnih determinisanih procesa koji prethode određenim vežbama.

Zato su te tehnike same po sebi nedovoljne i nedorečene a efekti njihove primene mogu neodgovarajuće uticati na razvoj aure.

Razvoj aure zato ne treba prepustiti slučaju ili intuiciji već je treba sprovoditi uz prisustvo vodiča koji će svojim znanjem uspešno sprovesti svaku od faza u razvoju aure. U neopreznom postupanju može se javiti problem veoma usporene (ili čak potpuno zamrznute) ekspanzije aure. To može prouzrokovati velike teškoće sa neizvesnim ishodom u kasnijim pokušajima da aura dobije na brzini u svom sazrevanju odnosno razvoju.

Najveće iznenađenje prilikom istraživanja aure svakako je bilo neobično saznanje da aura ekspandira u prostoru do izuzetno velikih dimenzija. Kolike su zaista dimenzije razvijene aure teško je reći ali se sa sigurnošću može tvrditi da su one veće od prečnika naše planete. Verujem da aura veoma brzo posle svog primarnog širenja dobija prečnik koji višestruko nadmašuje okvire našeg Sunčanog sistema. Tada frontni talas bioenergetskog polja aure dostiže izuzetno velike brzine prevaljujući ogromna rastojanja u svemiru. U stvari, ekspanzija aure kao prirodni fenomen predstavlja, po mom mišljenju, minijaturnu kosmičku eksploziju unutrašnje svetlosti koju je teško objasniti i razumeti nama do sada poznatim naučnim saznanjima.

Ekspanzija aure po svojoj neobičnosti može se uporediti samo sa širenjem naše vaseljene posle “velikog praska” koji se dogodio pre, otprilike, dvadeset milijardi godina, kada je počeo ekspandirajući život svemira. Tada je, da podsetimo, u trenutku same eksplozije, sva materija i energija svemira bila sabijena na tako malom prostoru da je mogla da stane na dlan ljudske ruke. Širenje energije i prvobitne materije koje je tada započelo još uvek traje. Zračenje radio talasa iz svih pravaca naše vaseljene, samo je daleki odjek neobičnog prirodnog fenomena koji svojom grandioznošću nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Pozadinsko kosmičko zračenje u velikoj meri podseća na zračenje razvijenih aura ljudi koji su nekada živeli ali i onih koji sada imaju razvijenu auru. Po svemu sudeći, jednom formirana razvijena aura ostaje beskonačno dugo da svetli u prostoru svemira, zadržavajući mogućnost svog daljeg razvoja što samo po sebi nameće brojna pitanja na koja je teško naći prave odgovore.

Verovatno najčešće pitanje koje će čitalac sebi postaviti posle čitanja ove knjige biće - Zašto treba razviti auru?

Ja na to pitanje ne mogu dati odgovor koji bi bio kompletan i koji bi zadovoljio sveobuhvatnost ove teme. U stvari, svako mora na ovo pitanje pronaći svoj odgovor.

Ova knjiga predstavlja do sada jedinstveno istraživanje razvoja ljudske aure. Ni na jednom mestu nećete naći tako sistematično i na naučnim osnovama utemeljeno istraživanje ljudske, u ovom slučaju, moje aure.

“Dan na dan sam se pitao što je to elektricitet, ali nisam nalazio odgovor. I još uvjek sebi postavljam (to) isto pitanje. Elektricitet je za mene sve. Dan kad tačno saznamo što je elektricitet bit će najznačajniji datum u povjesti čovječanstva.”

Nikola Tesla (1856 - 1943)

Uz želju da uspešno razvijete svoju auru srdačno vas pozdravljam i želim vam svaki uspeh.

Goran TasićU potrazi za istinom o mogućnosti razvoja ljudske aure

Knjiga “Aura, bioenergija, radiestezija, meditacija”, koja je izašla iz štampe 1997. godine i čiji je autor Goran Tasić, pripremana je još od kraja 1993. godine. Priprema građe za pisanje ovog dela podrazumevala je pažljivo osmatranje ljudske aure u toku četiri godine. Iz jednog takvog istraživačkog rada nastala je knjiga, koja na jedan potpuno nov način govori o razvojnom putu ljudske aure (ljudskog energetskog tela). Knjiga na vrlo jednostavan i logičan način opisuje pojave vezane za ljudsku auru, koje su u obimnoj literaturi iz ove oblasti prikazivane najčešće na jedan nesistematičan i često mističan način. Takav pristup ovoj temi svakako je bio moguć samo naučnim pristupom ovoj oblasti što, naravno, nije bilo uvek lako u toku ovog samostalnog autorskog istraživanja koje želimo da vam ovde predstavimo. 2008 knjiga izlazi pod naslovom RAZVOJ AURE I CAKRI.

Suština istraživanja nalazi se u trećem poglavlju sa naslovom “Razvoj aure”. Autor je u ovom poglavlju, pored mnogih pojava koje karakterišu auru i koje vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim, pokazao i kratak pregled razvojnih procesa u ljudskom energetskom telu koji vam i mi delimično želimo da pokažemo.

Pre nego što pređemo na razmatranje teme, daćemo kratku definiciju aure i čakri koje predstavljaju osnovne funkcionalne delove aure.

Na samom početku rećićemo da savremena nauka nema čvrst stav prema definisanju ljudske aure - ipak to ne znači da ona ne postoji. Može se slobodno govoriti o auri kao energetskom proširenju fizičkog tela - telo očigledno predstavlja matricu aure ali je aura, po svemu sudeći, samo jednim delom zavisna od fizičkog tela, imajući na umu činjenicu da se ona najvećim delom prostire izvan tela. Čestice koje čine auru nalaze se u jonizovanom obliku u stanju plazme. Aura predstavlja jednu veoma stabilnu strukturu koja se ne pokorava spoljašnjim uticajima. Na njen rast se može uticati kroz izvođenje posebnog programa vežbi meditacije o kojima se delimično govori u knjizi o kojoj pišemo. U “ambijentu” razvijene aure moguć je početak razvoja “formacijskih čakri” koje predstavljaju specifične eterične organe u energetskom telu. Zadatak koji čakre imaju u auri u uskoj je vezi sa procesima emisije i apsorbcije “bioplazme” koja sačinjava osnovnu strukturu aure. Čakre su, za razliku od aure, u mnogoprisnijoj vezi sa telom i pokoravaju se apsolutno svakoj mentalnoj aktivnosti čoveka. Otuda se može govoriti i o bukvalnom rasipanju “bioenergije” (što su istraživanja potvrdila), ukoliko agresivne misli koje čovek svakodnevno proizvodi nisu bar pod delimičnom kontrolom. Zato možemo sa punim pravom tvrditi da naše zdravlje predstavlja, bar delimično, odraz sređenosti naših misli.

Slika 1.


Na slici 1. vidi se sedam “formacijskih” (postoji još šest perifernih) čakri neposredno posle njihovog aktiviranja. Aktiviranje čakri u nekim okolnostima moguće je svrstati u spontani proces. Ipak, taj proces je u najvećoj meri kontrolisan određenim vežbama meditacije koje podstiču razvoj aure u celini. Čakre u početnoj fazi razvoja imaju “kupasti” oblik, kao što je to pokazano na slici. Vidi se takođe da se one prostiru u jednom pravcu, što već u sledećoj fazi njihovog rasta nije slučaj.

Slika 2. .


Čakre imaju veoma dinamičan i brz razvoj pa njihova struktura trpi, u relativno kratkom vremenskom periodu, velike promene. Tako, na slici 2. imamo prikazanu sledeću fazu u razvoju čakri ali i aure u celini. Vidi se da su čakre dobile strukturno potpuno novi prostorni izgled. Ta nova struktura ima uticaja i na proces emisije bioplazme na daljinu, što je detaljnije opisano u poglavlju “Isceljivanje bioenergijom”. U daljem toku razvojnih procesa u auri došlo je do rasta i ujednačavanja dimenzija svih sedam formacijskih čakri - slika 3.

Slika 3.Završna istraživanja aure dovela su do otkrića “bioenergetskog bloka”. To je jedna potpuno nova struktura koja je nastala kao posledica izlučivanja gusto pakovanog sadržaja iz čakri - slika 4. Interesantno je da je bioenergetski blok po svom prostornom rasporedu potpuno izvan tela čoveka koji ima razvijenu auru.On, očigledno, preuzima ulogu emisije bioenergije na daljinu koju su ranije imale formacijske čakre. Svojim oblikom zajedno sa čakrama bioenergetski blok neodoljivo podseća na točak. Podsetićemo da pojam “čakra” na sanskritu označava pojam “točak”, što nas može upućivati na izuzetnu starost istraživanja koja se tiču ljudske aure.

Slika 4.Ne zaboravite:
Svi posedujemo auru i svako od nas može razviti sopstvenu auru.

Autor organizuje predavanje o razvoju aure. Javite se ako ste zainteresovani.

Goran Tasić
Mob. 0645669633
Email. tasic.goran@gmail.com


Goran Tasic
+381 0645669633
mail . tasic.goran@gmail.com

Šta je aura i šta su čakre

Da bi znali o čemu se u ovoj knjizi govori, treba da znamo šta je to aura, šta su to čakre šta su to akupunkturne tačke, magistralni putevima bioenergije i šta u stvari protiče kroz akunpukturne tačke i magistralnim putevima bioenergije.
Počećemo od toga da čakre i akupunkturne tačke predstavljaju ulazna vrata za energiju koja dolazi iz okruženja. Tu energiju čine elektromagnetne, infracrvene, ultrazvučne i gravitacione vibracije , a osnovni sastojak ovih vibracija su elektroni. Akupunkturne tačke otkrivaju instrumentima tako što je u njima električni otpor najmanji. Vi znate da upravo tamo gde je električni otpor najmanji tamo putuje struja elektrona tako je i ovde slučaj sa akupunkturnim tačkama odnosno čakrama. Šta inače rade slobodni elektroni u našem organizmu. NAJNOVIJA NAUČNA ISTRAŽIVANJA POKAZUJU DA SVI PROCESI OKSIDACIJE (OSNOVNI PROCESI METABOLIZMA U ĆELIJAMA) I OBNAVLJANJA ORGANIZMA ZAVISE OD KOLIČINE SLOBODNIH ELEKTRONA. Na primer vi znate da je sva materija sastavljena od molekula. Molekul je u normalnim okolnoszima električki neutralan. Ali ako on primi jedan elektron on narušava svoju elektroneutralnost i postaje negativan jon. Ako se iz molekula otkine jedan elektron on zbog manjka negativno naelektrisanih čestica postaje pozitivan jon. Ogromna količina materije koja cirkuliše u čovekovom organizmu nalazi se u jonskom obliku. Joni učestvuju u praktično svim hemiskim procesima koji se odvijaju u našem telu. Na primer osnovni energetski proces koji se dešava u našem telu, zahvaljujući kojem funkcionišemo, jeste pretvaranje glikoze u CO2 u ćelijama uz učešće naelektrisanih čestica- jona i elektrona. To je takozvana biološka oksidacija.
Ćelije se graniče membranama koje imaju pozitivno naelektrisanje spolja i negativno iznutra i to obezbeđuje prolaz materije u ćeliji produkata metabolizma ćelije izvan ćelije.
Vraćam se ponovo na suštinu problema razumevanja uloge čakri a to je da je u njima električni potencijal najmanji, tako da energija okoline ulazi kroz njih kao kroz neku vrstu kapija, elektroni koji čine okosnicu te energije pri tome dobijaju ogromne brzine i u magistralnim putevima od čakri putuju ka svim ćelijama našeg tela da bi u njima pokrenuli sve hemiske reakcije koje su od vitalnog značenja za život. Tako gledano čakre, odnosno akupunkturne tačke, predstavljaju neku vrstu električne pumpe koja nas snabdeva potrebnim elektronima koji igraju životno važnu ulogu u našem telu.
Što je organizam aktivniji to je više ukupnih biostruja, biostruja kao i svaki tok struje oko provodnika odnosno tela formira elektromagnetsko polje. Pošto se električni procesi odvijaju u svakoj tački našeg tela onda se i elektromagnetno polje nalazi u svakoj tački našeg tela. Celo naše telo predstavlja neku vrstu magneta sa magmetnim poljem gde glava predstavlja pozitivno naelektrisanje „+“, a telo negativno naelektrisanje „-„. Opšte čovekovo polje „aura“ obrazuje se od biopolja svakog organa,svakog dela tela,svake ćelije. Znači svaki organ, svaki deo tela,svaka ćelija imaju svoje biopolje- energetski omotač. Bilo kakve promene u bilo kom organu odmah se upisuju u lokalni bioomotač i u opštibioomotač „auru“ celog tela. Biopolje koje opisuje oblik fizičkog tela zove se etarsko telo ili aura ili energoinformaciono telo. Svaki delić našeg tela i organi našeg tela , šalju svake sekunde u naš Mozak informaciju o stanju bioenergije u svakom delu našeg tela. Mozak preko svog sisitema regulacije održava energetsku kontrolu celog tela. U vezi sa tim jasno je kako nastaju bolesti i kakao one mogu da se spreče.

Kako dolazi do razvoja aure
Jedan od najvažnijih elemenata uspešnog razvoja aure jeste uspešno fiziološko odmaranje odnosno MEDITACIJA što je bila tema proučavanja dr. Edmunda Đekopsona. Evo male informacije o njegovom radu.
(Kako se treba odmarati – dr.EDMUND \EKOPSON ID68450 MEDICINSKA KNJIGA BEOGRAD-ZAGREB1966)
Ako poslovi napreduju ~ovek nalazi u tome podstrek za novim naprezanjem ka jo{ ve}em uspehu. Ako poslovi idu lo{e to je znak da treba jo{ vi{e raditi i naprezati se da bi poslovi i{li bolje nego {to je to sada slu~aj. Umor se i ne oseti dok ne nastane potpuna du{evna iscrpljenost. Poslovni ~ovek napu{taju}i svakodnevan posao i odlaze}i ku}i nosi sa sobom i probleme sa posla i u ve~ernjim satima. Doma}ica koja priprema neki ru~ak isto tako brine da svaki detalj bude ura|en kako treba. To traje sve vreme dok neka proslava traje. Prose~an pojedinac na takvim zabavama ~esto ~ini veliki napor da ostane privla~an za svojju okolinu. Ljudi koji se bave dru{tvenim delatnostima prividno sti~u mirno}u ali nervna napetost je ostala iako je njihovo lice nau~ilo kako da zadr`i mirno}u. Zatim tu su i nov~ane brige za sve ve}e `elje i prohteve savremenog na~ina `ivota.
Sve vi{e se uvi|a da preveliki napor ima uticaja na pojavu povi{enog pritiska. Napetost mo`e biti i vrlo prijatna –kada kupujemo, prodajemo, proizvedemo. Ali i prijatan i neprijatan napor izazivaju napetost. Mogu se ~esto videti znaci zamora i poja~ana razdra`ljivost. To su znaci preranog starenja, naboranost lica ,osedelost… krvni pritisak povremeno raste pa se vra}a u normalu. Ponekad postanu nesposobni da zaspu dok oni koji su jo{ vi{e umorni zaspu ~im dodirnu jastuk. Poreme}aj probave- bolesnik nema mogu}nost da vari odre|enu hranu.
Kakve veze ima napetost saq sr~anim napadom? Dali su arterije otvrdnule? Dali su skleroti~ne? Masti se gomilaju na sr~anim arterijama i slabe njihove zidove. Time omogu}uju da one prsnu ili da nastane zastoj unutar arterija tako da prestane priliv krvi u neke delove sr~anog zida- to je sr~ani napad. Masne naslage se uvek nalaze u obolelim koronarnim arterijama.
Dokaz da su napor i napetost veoma ~est faktor u oboljenjima srca jeste slede}i primer. 300 boraca poginulo je u jednoj borbi sa korejcima. To su bili mladi}i sa prose~nih 20 godina. U 77% slu~ajeva kod njih je obdukcijom na|eno i izvesnom stepenu obolele koronarne arterije. U nekim slu~ajevima srca su bila ozbiljno obolela. Lekari su bili iznena|eni ovom statistikom. Ti mladi}i su jeli hranu istu kao i peose~ni amerikanci njihovih godina samo {to su oni bili izlo`eni stresu rata i ratnim naporima. Ka`e se da 1 od 2 amerikanaca izme|u 35 i 40 godina ima znake stvrdnjavanja koronarnih arterija. To je samo po~etak bolesti. Ali kod ovih vojnika bolest je bila ve} daleko poodmakla i to kod 77% mladi}a od 20 godina.
Bolovi u predelu srca su vrlo naivni i ~esto nam se neda da ih shvatimo ozbiljno. Lekari ~esto razdvajaju anginu srca od koronarnih sr~anih oboljenja. Za angunu se smatra da je prosto gr~ koronarnih arterija kroz kojih krv proti~e i snabdeva sr~ane zidove , dok koronarno sr~ano oboljenje podrazumeva gomilanje i stvrdnjavanje masti na tim arterijama {to ima za posledicu o{te}enje delova sr~anog zida ako i kada nije dovoljan docvod krvi. Angina izaziva bol u vidu nekog skupljanja. Ona mo`e da sejavi u obliki te`ih ili lak{ih napada. Kod koronarnih oboljenja bol mo`e i da se ne javi i da pro|e neprime}en. Me|u uzroke spazma koronarnih arterija ili angine ubraja se svakako napetost i emotivni doga|aji.
^UVANJEM NA[IH MI[I]NIH SNAGA MI UJEDNO ^UVAMO I NA[E SRCE. To se posti`e izbegavanjem nepotrebne napetosti. Napetost ne predstavlja optere}enje samo za na{e srce ve} i za ne{e arterije.
Nerv se prazni u mi{i} i zatim izaziva njegovu kontrakciju. To mi{i}e dovodi do manjeg ili ve}eg stepena ukru}enosti. Zahvaljuju}i tome mogu se lokalizovati isuvi{e aktivni nervi ili nervna napetost. Mo`e se o~ekivati da na primer vojnik na frontu ili atleti~ar u nekoj trci ima stanje visoke nervne napetosti. Kada se takva osoba odmara onda mi pomislimo da takve nervne napetosti vi{e nema . me|utim ni pod okolnostima povoljnim za odmor sprave za merenje ne pokazuju da je nastupio odmor. Prekomerna nervna aktivnost je postala hroni~na.
Pra{kovi sre}e – sredstva za umirenje, vrlo se lako izdaju na recept a u mnogim zemljama i bez recepta. Mnogi lekari ne gledaju na to sa odobravanjem jer to je neka vrsta masovnog drogiranja stanovni{tva. Sporedna dejstva tih lekova su promene na ko`i , promene u krvi, bunilo nastalo intoksikacijom, napadi asme i dr. sposobnost takvih osoba da normalno rade je smanjena, energija takvih osoba je svedena na najmanju meru, a posle prestanka uzimanja tih lekova kod njih naj~e{}e nastaje poti{tenost i nervoza.
Kao alternativa tome stoji fiziolo{ka procedura u odmaranju koja je veoma efikasna u mnogim slu~ajevima i {to je naj interesantnije nema {tetnih dejstava – ugra|eni smiriva~.
Sredstva za umirenje deluju toksi~no da delove elektri~nog kola koje postoji izme|u mozga i nervno-mi{i}nog sistema. Fiziolo{ki metodi ne deluju tako. Opu{tanje postaje deo bolesnikovog `ivota deluje mnogo trajnije no sredstva za umirenje. Sredstva za umirenje deluju na otupljivanje nervnih tkiva. Kada ih uzimamo moramo biti svesni da uzimamo otrove. Postavlja se pitanje: za{to moramo da sebe otupljujemo kada smo u mogu}nosti da i bez uzimanja lekova u~inimo isto- da ne ~inimo napore. Usled du`e upotrebe tih lekova njihovo dejstvo oslabi pa se doza pove}a ili se promeni lek. Sredstva za umirenje su ne sumnjivo korisna kada se koriste povremeno kada su u pitanju neka akutna oboljenja ali se u praksi ta sredstva koriste znatno vi{e nego {to je to potrebno.
Lekari ~esto puta preporu~uju odmor, kod ozbiljnih poreme}aja organa za varenje, srca, gripa, tuberkuloze, o~ito je da pove}ani krvni pritisak mo`e da se snizi posle du`eg odmaranja.
++Mnoge osobe iako prividno izgleda da mirno le`e nikako ne uspevaju da se opuste. Disanje kod takvih osoba je ne{to nepravilnije, povremeno udahnu dublje, povremeno ~ini slabe pokrete, lako nabira ~elo, mrgodi se, brzo trep}e, pokre}e o~i pod zatvorenim kapcima, pokre}e glavu ili ruku ili samo prst.
++^im pojedinac prebrodi stanje zaostale napetosti nestaje lakih nepravilnosti u njegovom disanju, puls spada na normalu, pritisak tako|e, refleksnog gutanja nema, o~ni kapci postaju nepomi~ni. Pojedinci se sla`u da je nastalo stanje prijatno za odmor. Ako se ovakvo stanje odr`i onda se ono pretvara u onaj oblik prirodmog sna koji najvi{e odmara.
Premoren i nervozan ~ovek lako izgubi naviku za dobrim odmorom. On obi~no nezna koji su mu mi{i}i napeti, ne mo`e da proceni dali se opustio, i ne zna kako to da uradi. Razni medikamenti mogu da doprinesu spazmu ili zategnu}u trbu{nih mi{i}a i time da ote`aju opu{tanje.
Cilj opu{tanja jeste da se iz stanja napetosti do stanja opu{tanja do|e u periodu od nekoliko minuta. Me|utim da bi se to postiglo potrbno je vi{e nedelja meseci, pa i godina dana. To zato {to je te{ko da se neke na{e navike menjaju brzinom kojom deluje tableta koja se uzima za smirenje ili uzima pozori{na karta. Ali i pored toga to nije tako tye{ko ustvari mo`da je to ne{to {to se mo`e najlak{e nau~iti.
Kutak za opu{tanje. Krevet za. Opu{tanje.ruke da le`e pored tela a da ga ne dodiruju. Ispod glave jastuk. Osobe koje boluju od reumatizma mogu ispod kolena da stave jastu~i}. Licem prema tavanici. Le`anje u drugim polo`ajima zate`e mi{i}e skeleta i nemo`e do}i do opu{tanja.
U po~etku treba da pro|e pola sata pre nego li pre|ete na opu{tanja organa za disanje. Cilj je da se disanje oslobodi uticaju volje. Pritisak u predelu ispod prsne kosti po{to se primeti ta napetost pri opu{tanju ona se treba primetiti i opu{tati i pri obi~nom disanju. Opu{tanje grudnoh ko{a treba uraditi na isti na~in kao {to ~inite i sa rukama i nogama.
Mnogi se `ale da nastavljaju da misle i kada treba da se odmore. Tu se………. vi uop{te ne trba da ~inite napore da biste prestali da mislite. Va{ jedini cilj za vreme izvo|enja svih ve`bi u po~etku jeste da postepeno opu{tate sve mi{i}e i da prepustite da se drugo odvija samo od sebe.
Mo`da se javi sumnja dali tako ne{to uop{te vredi raditi. Ali sa vremenom se uvi|a da san postaje mnogo mirniji, primeti}e se i ubla`avanje nekih ranijih simptoma kada se radi o problemima sa sr~anim radom. Nejasan bol koji ponekad ose}a u blizini srca, neredovni otkucaji srca, nadimanje `eluca su nestali ili su po~eli da se javljaju re|e. tako|e je zaklju~io da je suvi{e brinuo u pro{lom vremenu i da je svoje zdravlje unaza|ivao svojim du{evnim stanjem. Uz put pro{la su ~esta nepotrebna uznemiravanja i strahovi.
Treba ograni~iti raspravu na one koji su u nedoumici ili tra`e istinu a izbegavati je sa onoma kojima je glavno da budu zajedljivo duhoviti.
Upore|ivanje okretnih igara i suvi{nih pokreta koje imaju napete osobe. Diferencijalno opu{tanje- minimum napetosti u mi{i}ima potrebne za izvo|enje jednog akta, uz uporedno opu{tanje ostalih mi{i}a.
Suvi{na napetost-nepreastana gestikulacija, govore brzo, piskavo, preterano se pomeraju ili okre}u, bezrazlo`no kolutaju o~ima, pokazuju preterane znake uzbu|enja ili druge preterane aktivnosti.
Iskusan u opu{tanju – noge su mu manje ili vi{e isturene, ruke i glava su mlitavi, trup mo`e da se savija u bilo kom pravcu. Disanje je ujedna~eno i mirno. Nema ni traga od nemirnih pokreta ~ak mu se ni prsti ne mrdaju. Za o~ne kapke je karakteristi~no da su glatki i bezizra`ajni, atreptanje se ne prime}uje du`e vreme. Ako se posmatra izbliza primeti}e se da se o~na jabu~ica ne pomera. Da bin sve to postigli treba vam pa`ljivi posmatra~.
Kada se ovde govori o promenama na bolje onda se one ne doga|aju preko no}i, naime put ka tome nije lak. Za jedan kurs obuke obi~no je potrebno jedan ~as ili dva nedeljno. Pacijent sem toga mora svakog dana da ve`ba sat do dva sata. To zavisi od starosti, ranijih navika, sposobnosti da se pridr`ava uputstava, redovnog ve`banja, i svakako od zdravstvenih problema kojim je eventualno neko izlo`en.
U cilju posmatranja elektri~nih impulsa koji postoje u mi{i}ima za vreme kontrakcije koriste se povr{inske elektrode . za vreme potpunog opu{tanja nema elektri~nih impulsa. Testiranjem je utv|eno da je nivo opu{tanja koji su postigle veoma nervozne osobe,a koje su pro{le obuku opu{tanja, mnogo manji od nivoa opu{tanja koji su postigla grupa studenata koji su bili podvrgnuti testiranju na volta`u napetosti.
Nije svaki odmor na primer onaj popodnevni isti kao odmor sa ciljem opu{tanja. To su testiranja pokazala. Efekti takvog odmora mogu biti nervoza, nesanica i ~ak umor. Kada se radi sa metodom opu{tanja efekat je veoma prijatan odmor i odmorenost posle zavr{etka opu{tanja i najva`nije nestanak briga. To je najve}e iznena|enje koje imaju ljudi koji krenu ovim na~inom odmaranja. Opu{tanje je skoro nemogu}e kada je ~ovek emotivno uznemiren. *univerzitet u ^ikagu 1922-1936 neprekidno je vr{io ova istra`ivanja.
Kada je neko zabrinut ili uznemiren mo`emo to iskoristiti ga {ta se de{ava. On po pravilu ka`e da se u njegovoj svesti javljaju vizuelne i druge slike u vezi sa onim {to ga ~ini nervoznim. Opu{tanjem se mo`e posti}i smanjivanje du{evne uznemirenost na nulu a du`im praktikovanjem i ve`bama opu{tanja olak{anje du{evne napetosti mo`e da postane stalno. Se}anje na doga|aje koji donose nervozu i uznemirenost i pojava uznemiruju}ih slika pa i zvuka. Probe su pokazale da kada ne{to zami{ljamo ne~eg se se}amo zate`emo neke mi{i}e kao da stvarno gledamo u ono na {ata se podse}amo. Ako opustimo te napetosti prestajemo da razmi{ljamo, se}amo se o tim stvarima. To je mogu}e u~initi podjednako u le`e}em ili u radnom pol~o`aju.
U trenutku ja~eg ose}anja straha,ako je aparat za bele`enje uklju~en, javlja se jaka u~estalost struja u gotovo svim mi{i}ima i nervima. To je ono {to zovemo nervozom.nervoza mo`e ponekad da bude vrlo korisna ali preterana mo`e biti veoma {tetna po na{e zdravlje.
Hroni~no visok krvni pritisak mo`e a bude posledicaq raznih oboljenja uklju~uju}i tu oboljenje bubrega, srca i `lezda ali to 90% slu~ajeva u Americi nije slu~aj. Radi se o bolesti za koju se nezna uzrok – esencijalnoj hipertenziji.
Op{ta mi{i}na napetost mo`e da izazove pove}ani krvni pritisak isto tako kao i napetost izazvana za vreme uzbu|enja. Napetost u celom telu ne nastupa samo iz nervne uznemirenosti i uzbu|enja ve} i za vreme napora i podnapora(kada je delatnost tako slaba da su potrebni vrlo dobri instrumenti da bi podnapor merili). Naime napori su skupljanje mi{i}a ili njihova kontrakcija, {to je sagorevanje u mi{i}ima. Preko krvi se vr{i snabdevanje gorivom({e}erom) i kiseonikom. Pa je srce primorano da ja~e kuca.a arterije se sna`no skupljaju da bi pove}ale pritisakkrvni i da bi prenere koli~inu goriva koja je potrebna za vi{e napora. Sa vi{e sagorevanja javlja se i vi{e pepela i time se javlja potreba za njihovim otklanjanjem.to su odpadne materije kao minerali i mle~na kiselina. Odklanjanje tih materija predstavlja dodatni napor za krvotok.umor se brzo javlja kada nije zadovoljena potreba organizma za pove}anim krvnim pritiskom.n
Nau~no opu{tanje ne uspavljuje bolesnika i ne optupljuje njegovu preduzimljivost i pokretljivost. Nau~no opu{tanje osloba|a bolesnika svih ko~enja, zamora, ~uva njegove snage i na taj na~in ~uva njegovu radnu sposobnost.. opu{tanje je bezopasno kao disanje. Opu{tabnje nema sporednih {tetnih dejstava kao {to je to slu~aj sa lekovima. Izve`bana osoba bilo da joj je krvni pritisak visok ili ne mo`we da ga smanji za nekoliko minuta.pomo}u diferencijalnog opu{tanja isti poslovi se mogu raditi ali sa mnogo manjem utro{kom energije i zamora. Kada se mi{i}i obu~e da ~ine manje napora pritisak }e se sam po sebi smanjiti.
Primeri iz prakse. Pritisak 252/140 i 97/72 .za vreme obuke nastavljeno je sa uzimanjem lekova dok se nisu stekli uslovi za prestanak uzimanja lekova a posle nastavka ve`bi opu{tanja posle tri meseca od prestanka uzimanja lekova do{lo se do pritiska od 97/72.180/130 posle 6 meseci obuke 115/84
Ako je opu{tanje nepotpuno i ako jo{ uvek posle opu{tanja postoji i najmanja napetost koja se meri milionitim delom volta na ure|aju za posmatranje nervne napetosti tada ne}e krvni pritisak izrazizitije da padne. Zato se sa ovim mora ra~unati akose `eli potpuni uspeh u radu.
Bol u predelu srca, levog ramena i ruke. Lupanje ili palpitacija (brzo kucanje) srca. Preskakanje srca i drugo tu je i op{ti umor le|a kada du`e traje.. bolovi koji se iz predela srca {ire prema ramenu i levoj ruci poznati su kao angina. Mnogi lekari smatraju da se angina javlja samo kada je srce obolelo. Me|utim angina se ~esto puta javlja i kod zdravog srca kada je ono premoreno. Treba srce odmarati ne nositi veliki teret niti se izlagagati velikim fizi~kim optere}enjima.
Mnoge obdukcije pokazale su da je srce iz nepoznatih razloga prestalo da radi. Iako se primera radi radi o ve} bolesnom srcu uzroci prestanka njegovog rada se ne mogu ta~no definisati. Mi{ljenje je da je srce prestalo da radi iz jednog jednostavnog razloga. Zamor sr~anog mi{i}a. zna~i da mnogo vi{e ljudi nego {to se to i pomi{lja umire od zamora.
Da bi se izbeglo zamaranje srca potrebna je dobra sr~ana cirkulacija. Krvni sudovi koji hrane mi{i}e samog srca zovu se – koronarni sudovi. Poznato je da kada ti sudovi postanu odve} napeti ili spasti~ni, sr~ani mi{i}i stradaju. To je po~etno stanje koronarnih sr~anih oboljenja. Kasnije ti krvni sudovi mogu da izgube svoju elasti~nost i otvrdnu. Tada srce postaje manje sposobno da podnese svakodnevne napore – varenje velike koli~ine hrane, penjanje uz stepenice, hodanje nasuprot jakom vetru i sl. Angina je zna~i bol koji nastaje usled nemo}i srca da pumpa dovoljno krvi u organizam pri nekom uobi~ajenom naporu. Kod mu{karaca koji umno rade smrnost od angine je tri i po puta ve}a od onih koji ne rade umno.

Profesor Đekopson je imenom “fiziološko odmaranje” nazvao nešto što je poznato pod imenom “meditacija”. To je zato jer verovatno ne bi dobio novac za svoja istraživanja od svojih sponzora ako bi to nazvao meditacijom. Sve jedno ova tehnika meditacije odnosno fiziološkog odmaranja koristi se u razvoju aure.
Autor knjige
Razvoj aure i čakri
Goran Tasić
Autor knjige RAZVOJ AURE I ČAKRI Goran Tasić
ORGANIZUJE PREDAVANJA O RAZVOJU LJUDSKE AURE

Koja je izašla iz štampe 1997. godine.

2008. godine izašla je iz štapme knjiga RAZVOJ AURE I ČAKRI

Predavanja će biti organizovana kada se prijavi dovoljan broj ljudi, zato se prijavite sada ako ste zainteresovani za predavanja.
Cena predavanja biće oko petnaest evra ,plus cena troškova zakupa prostorije, ako ne pronađemo prostor bez palćanja zakupa .
Molim sve zainteresovane da se jave na sledeće adrese:
Mob. 064-566-96-33
Mail: tasic.goran@gmail.com

Predavanja će polaznicima dati sva potrebna uputstva za njihovo buduće samostalno angažovanje na razvoju sopstvene aure.

Knjigu možete poručiti ovde ili je naći preko distributera beoknjige i krugkomerca u Beogradu i drugim gradovima i knjižarama.


O svemu se možete raspitati putem gore datih adresa.

Pogledajte i sledeće:

http://tasic.blog381.com/
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=4220
http://my.opera.com/tasicgoran/blog/show.dml/1302447
http://www.huped.hr/obavijesti.asp